همه چیز درباره تعبیر خواب آب ایستاده

همه چیز درباره تعبیر خواب آب ایستاده

 

سایت دیلی از شما عزیزان دعوت می کند مقاله تعبیر خواب آب ایستاده  را در دنیای تعبیر خواب همچنان ما را همراهی کنید

.

 

تعبیر خواب آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد

آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

همه چیز درباره تعبیر خواب آب ایستاده

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
65 بازدید