همه چیز درباره تعبیر خواب آب برداشتن

همه چیز درباره تعبیر خواب آب برداشتن

سایت دیلی از شما عزیزان دعوت می کند مقاله تعبیر خواب آب برداشتن  را در دنیای تعبیر خواب همچنان ما را همراهی کنید

لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر
آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

 

همه چیز درباره تعبیر خواب آب برداشتن

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
100 بازدید