دیدن دریا در خواب

دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ظالم است. اگر در خواب بیند که از آب دریا برخی بخورد، تعبیرش آن است که که به قدر آن چه خورده است عزت می یابد.

اگر در خواب ببیند که از دریا به شنا بیرون آمد، بدان معنی می باشد که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر در خواب ببیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق گردد. اگر ببیند در خواب که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، تعبیر خواب دریا آن است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نخواهد رسید. اگر در خواب ببیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او خیس نبود، بدان معنی است که از آتش دوزخ ایمن گردد و کارهای دنیا بر او آسان گردد.

ابن سیرین گوید:
اگر در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، تعبیر خواب دریا آن است که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر در خواب ببیند که جمله آب دریا را بخورد، یعنی که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی از معبران گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل گردد، چون آب روشن و صافی بود.

ابراهیم کرمانی میگوید:
اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است، یعنی که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل گردد. اگر در خواب ببیند درمیان دریا متحیر و فرومانده است، یعنی که کار او بر خطر است. اگر در خواب ببیند که از دریا بیرون می آید، دلیل است بی غم شود. اگر در خواب ببیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. در تعبیر خواب دریا اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن گردد، یا علم آموزد، لکن از علم بهره مند شود. اگر بیند که آب دریا در خواب می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تعبیر خواب آن بینهایت بد می باشد. اگر در خواب ببیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

جابر مغربی گوید:
اگر در خواب بیند که در آب دریا می رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر در خواب ببیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد گردد. اگر در خواب ببیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک گردد. اگر در خواب ببیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک نماید. اگر در خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع نماید. اگر در خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل باشد بر گناه و عصیان مردم آن سرزمین. اگر در خواب بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، تعبیرش آن است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد گردد. اگر در خواب ببیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر گردد.

گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.

اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود.

معبران در تعبیر خواب دریا نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نمودن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.
تعبیر خواب دریاچه:
آنلی بیتون می‏ گوید:
۱ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانه ی آن می باشد که به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف خواهد خورد .
۲ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می کند ، نشانه آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید .
۳ـ اگر در خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانه ی آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می گردد. اما با رفتار پسندیده خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد .
۴ـ اگر خواب ببینید با کشتی بر دریاچه ای آرام و زلال حرکت می کنید ، نشانه ی آن است که با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .
۵ـ دیدن دریاچه گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانه ی خاتمه ناخوشایند امور عاطفی می باشد.
۶ـ دیدن دریاچه گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانه ی آن است که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .
۷ـ دیدن دریاچه ای با آب زلال و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .
۸ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ،علامت آن است که دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .
۹ـ دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است که جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید .
۱۰ـ اگر خواب ببینید ساکنین جزیره دریاچه ای شما را تهدید می کنند ، علامت آن است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .

لوک اویتنهاو می گوید :
دریا زدگی در خواب : یعنی مشکلات جسمانی
دریا نورد:
آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ دیدن دریانوردان در خواب ، نشانه ی رفتن به سفرهای هیجان انگیز و طولانی است .
۲ـ اگر دختری ، دریانوردی را به خواب ببیند ،علامت آن است که با رفتار سبکسرانه خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد است ، نشانه آن است که با رفتار نادرست خود موجب خواهد شد دیگران او را نادیده انگارند .
۳ـ اگر خواب ببینید دریانورد هستید ، علامت آن است که بر کشورهای دوردست سفر خواهید کرد . و از سفرهای خود تجربیات گرانبهایی به دست خواهید آورد .
۴ـ اگر خواب ببینید کشتی بدون دریانورد یا ناخدا حرکت می کند ، نشانه آن است که رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند کرد.
دزد دریایی:
دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری وحشتناک به نظر برسد ولی در خواب به این معنی است .کسانی شما را از بیم وحراس نجات می دهند و غم واندوهتان را از شما دور می کنند . و به شما بقا و طول عمر می بخشند.
کف دریا:
ابن سیرین می گوید :
اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگی. آنلی بیتون میگوید : اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانه ی آن است که لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
72 بازدید