زندگینامه نویسنده اکبری شلدره

فریدون اکبری شلدره – شیخ الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد، معروف به «پیر هرات»، پیر انصار و خواجه عبدالله انصاری از بزرگترین چهره های عرفان و ادب اسلامی است.
از جمله کتابهای او می توان به، ذم الکلام، الهی نامه، منازل السائرین و طبقات الصوفیه، رسالۀ دل و جان، مناجات نامه و زادالعارفین اشاره کرد.
نویسنده در این کتاب تلاش دارد تمام وجوه مختلف و سیر زندگانی خواجه عبدالله انصاری را در قالب یک روایت داستانی به مخاطبان ارائه دهد. وی در مقدمۀ کتاب، در توضیح یکی » : سبک نگارشی خود می گوید از گامهای خجسته ای که در جهت شناساندن میراث فرهنگی و چهره های بزرگ و جریان ساز ادبی، دینی و فرهنگی در عرصه فرهنگ نوشتاری جامعه برداشته می شود، تحقیق و پژوهش پیرامون زندگی و پویه های فکریِ سیمای درخشانِ فرهنگ سازان ایران و ساده سازی و طرح و ساختار داستانی دادن به سیر زندگی آنهاست.
مؤلف برای این هدف خود از زبانی ساده برای روایت زندگی پیرهرات استفاده کرده و در هر صفحه، لغات مشکل را در پانوشت
شرح و توضیح داده است. گلچینی از نغزگفتارهای خواجه عبدالله انصاری، به تفکیک از کتا بها و رسائل اش و منتخبی از رباعیات او، بخش پایانی این کتاب را تشکیل می دهد. نویسنده همچنین دربارۀ شخصیتهای بزرگی که نام آنها در خود متن کتاب آمده، توضیحات مختصری در پیوست کتاب آورده است.
کتابِ تاج مناجاتیان: زندگی و نغز گفتارهای خواجه عبدالله انصاری، نوشتۀ فریدون اکبری شلدره، با شمارگان هزار نسخه،
112 از سوی نشر تیرگان منتشر شده است.
فریدون اکبری دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی دارد. «راویان آثار؛ معرفی 11 اثر داستانی سنتی» و «طوطیان شیرین گفتار؛ معرفی 9 اثر داستانی سنتی» نام دو کتابی است که به قلم فریدون اکبری منتشر شده است.
شیخ الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد، معروف به «پیر هرات»، پیر انصار و خواجه عبدالله انصاری از بزرگترین چهره های عرفان و ادب اسلامی است. از جمله کتابهای او می توان به، ذم الکلام، الهی نامه، منازل السائرین و طبقات الصوفیه، رسالۀ دل و جان، مناجات نامه و زادالعارفین اشاره کرد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
93 بازدید