تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

 

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.
مال حرام
غیبت و سخن زشت
پشیمانی در کارها
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

تعبیر خواب پیاز قرمز و رسیده

ابراهیم کرمانی: اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

آنلی بیتون: دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی: اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

آنلی بیتون: دیدن پیاز پخته در خواب، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

تعبیر خواب خوردن پیاز

لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

آنلی بیتون: خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

 

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز پوست کندن و جاری شدن اشک
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
74 بازدید